Algemene Voorwaarden Roadbooks Tourguide Canada h.o.d.n. Reisgids Canada

Versie maart 2018 

Inhoud

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht bij aankoop van een standaard roadbook
Artikel 7 – De prijs
Artikel 8 – Nakoming overeenkomst en garantie
Artikel 9 – Klachtenregeling
Artikel 10 – Geschillen
Artikel 11 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
2. Dag: kalenderdag;
3. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om af te zien van de overeenkomst;
5. Ondernemer: Josette Prinsen, handelend onder de naam Tourguide Canada c.q. Reisgids Canada, die (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

J.G.M. Prinsen h.o.d.n. Tourguide Canada c.q. Reisgids Canada
Adres: Karpaten 43, 5706 PE, Helmond;
Telefoonnummer: +31611196207
Bereikbaar: ma-vr 17-20 uur; za 9.00-17.00 uur
E-mailadres: zend een bericht via het contactformulier
KvK-nummer: 67595847
Btw-identificatienr: NL141899219B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Kennisneming van deze algemene voorwaarden is mogelijk via de website reisgidscanada.nl, waar ze integraal zijn opgenomen. Op deze wijze wordt, alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Op verzoek van de consument worden deze algemene voorwaarden kosteloos via email toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden digitale inhoud. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. In het geval van de aankoop van een roadbook wordt onverwijld de ontvangst van de betaling bevestigd.
3. Aangezien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, vindt elektronische overdracht van data plaats binnen een veilige SSL webomgeving.
4. Bij bevestiging van ontvangst van de betaling van standaard roadbooks, wordt aan de consument de volgende informatie, schriftelijk meegestuurd:
a. bezoekadres van de vestiging van de ondernemer;
b. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
c. een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van de digitale inhoud

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij aankoop van een standaard roadbook

Omdat na ontvangst van volledige betaling door ondernemer de download link van het digitale roadbook aan consument ter beschikking is gesteld, en de consument deze link niet kan retourneren, is ontbinding van de overeenkomst evenmin mogelijk. Een beroep op het herroepingsrecht wordt dus uitdrukkelijk uitgesloten bij de aankoop van een standaard roadbook.

Artikel 7 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden digitale inhoud niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. De in het aanbod van digitale inhoud genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 8 – Nakoming overeenkomst en garantie

De ondernemer staat er voor in, en garandeert aldus, dat de digitale inhoud voldoet aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 9 – Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 10 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, dan wel uit deze overeenkomsten voortvloeiende geschillen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zullen niet ten nadele van de consument zijn en worden schriftelijk vastgelegd via email.