Algemene Voorwaarden Maatwerk Tourguide Canada h.o.d.n. Reisgids Canada

versie maart 2018 

Inhoud

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht bij de aankoop van een programma op maat
Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument
Artikel 8 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Nakoming overeenkomst en garantie
Artikel 11 – Levering, uitvoering en terugbetaling aan consument
Artikel 12 – Betaling voor programma’s op maat
Artikel 13 – Klachtenregeling
Artikel 14 – Geschillen
Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
3. Dag: kalenderdag;
4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om af te zien van de overeenkomst;
6. Ondernemer: Josette Prinsen, handelend onder de naam Tourguide Canada c.q. Reisgids Canada, die (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

J.G.M. Prinsen h.o.d.n. Tourguide Canada
Adres: Karpaten 43, 5706 PE, Helmond;
Telefoonnummer: +31611196207
Bereikbaar: ma t/m vr 17-20 uur; za 9-17 uur
E-mailadres: zend een bericht via het contactformulier
KvK-nummer: 67595847
Btw-identificatienr: NL141899219B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument .
2. Kennisneming van deze algemene voorwaarden is mogelijk via de website reisgidscanada.nl, waar ze integraal zijn opgenomen. Op deze wijze wordt, alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Op verzoek van de consument worden deze algemene voorwaarden kosteloos via email toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden digitale inhoud en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, vindt elektronische overdracht van data plaats binnen een veilige SSL webomgeving.
4. Bij de aanbieding van de offerte voor een programma op maat, wordt aan de consument de volgende informatie, schriftelijk meegestuurd:
a. bezoekadres van de vestiging van de ondernemer;
b. de voorwaarden waaronder, en de wijze waarop van het herroepingsrecht gebruik kan worden gemaakt.
c. de informatie over bestaande service na het aangaan van de overeenkomst betreffende een programma op maat;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van de dienst, de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst op afstand;

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij de aankoop van een programma op maat

Na aanvaarding van de offerte door de consument, verstrekt de ondernemer de consument een factuur. Na ontvangst van volledige betaling start de ondernemer de afgesproken werkzaamheden. De consument is gerechtigd de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
Ontbinding binnen 24 uur na ontvangst van de volledige betaling kan kosteloos geschieden. De volledige aankoopsom wordt binnen 3 werkdagen door de ondernemer aan de consument terug betaald.
Bij ontbinding na 24 uur na ontvangst van de volledige betaling is consument een vergoeding verschuldigd voor de door ondernemer inmiddels verrichtte overeengekomen werkzaamheden; voor nog niet verrichtte overeengekomen werkzaamheden is geen vergoeding verschuldigd. Concreet: de door de consument verschuldigde vergoeding bedraagt dat gedeelte van de aankoopsom dat naar rato overeenkomt met het aantal reisdagen waarvoor ondernemer inmiddels de overeengekomen werkzaamheden heeft verricht, afgezet tegenover het totale aantal reisdagen waarvoor de overeengekomen werkzaamheden zouden worden verricht. Deze vergoeding wordt verrekend met de betaalde aankoopsom. Binnen 3 werkdagen na ontbinding zal de ondernemer dat gedeelte van de aankoopsom waarvoor nog geen werkzaamheden zijn verricht terug betalen aan de consument. Tegelijkertijd zal de ondernemer het resultaat van de inmiddels verrichtte werkzaamheden aan de consument toezenden.

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient dit te geschieden in ondubbelzinnige bewoordingen middels een email aan de ondernemer via het contactformulier.
2. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 8 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, stuurt de ondernemer na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. Bij terugbetaling worden de transactiekosten die de betaalinstantie de ondernemer in rekening brengt, naar de consument doorberekend.

Artikel 9 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden digitale inhoud en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. De in het aanbod van diensten en digitale inhoud genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Nakoming overeenkomst en garantie

De ondernemer staat er voor in, en garandeert aldus, dat de diensten en digitale inhoud voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 11 – Levering, uitvoering en terugbetaling aan consument

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten en levering van digitale inhoud.
2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen voor een programma op maat met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 45 dagen na ontvangst van volledige betaling uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de uitvoering van de opdracht vertraging ondervindt, of indien de opdracht niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de opdracht betaald heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
3. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Artikel 12 – Betaling voor programma’s op maat

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 13 – Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, dan wel uit deze overeenkomsten voortvloeiende geschillen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zullen niet ten nadele van de consument zijn en worden schriftelijk vastgelegd via email.